Strona główna > Relacje inwestorskie > Kalendarium

Kalendarium

 • 2015-01-30

  Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 2015-03-18

  Publikacja jednostkowego raportu rocznego P.A. NOVA S.A. za 2014 rok

 • 2015-03-18

  Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy kapitałowej P.A. NOVA za 2014 rok

 • 2015-04-17

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 2015-04-23

  Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na 14 maja 2015 roku

 • 2015-04-27

  Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań za 1 półrocze 2015 r. oraz do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

 • 2015-05-06

  Publikacja raportu kwartalnego za 1Q 2015

 • 2015-05-07

  Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 2015-05-15

  Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 2015-05-15

  Podjęcie uchwały WZA o wypłacie dywidendy

 • 2015-05-15

  Wybór członka Rady Nadzorczej

 • 2015-08-27

  Publikacja półrocznych wyników finansowych za 1H 2015

 • 2015-11-05

  Publikacja kwartalnych wyników finansowych za 3Q 2015